Profil

Poľnohospodárske  družstvo  Očová    je transformované  z  Jednotného    roľníckeho   družstva Očová, ktorého  začiatky  sa datujú od 19. júla 1949. Patrí medzi prvé JRD  na Slovensku, ktoré vzniklo   zlúčením   Mliekárenského   družstva  a  Pasienkového  spoločenstva  a    vypracovalo  sa  na   moderný poľnohospodársky podnik.
Transformácia   na  terajšie   poľnohospodárske    družstvo     prebehla  v  rokoch  1990 - 1992.  Družstvo systémom nájmu obhospodaruje 4 576 ha pôdy od 1 345 oprávnených osôb.
Poľnohospodárske  družstvo  hospodári  v  piatich  katastroch   obcí  a  miest (Očová, Dúbravy, Vígľaš,   Zolná    a  Detva),    nachádza   sa    severovýchodne   od  okresného   mesta     Zvolen vzdialeného  18 km.   Pozemky  sa   nachádzajú    v  oblasti   Zvolenskej  kotliny,  severná  časť  územia    na  upätí  pohoria  Poľana,  preto  sa nadmorská   výška   pohybuje  od  350 do 960 m  nad  morom. Celé územie patrí  do  povodia  Hrona. prostredníctvom Očovského, Želobudzkého a  Dúbravského  potoka. Priemerná ročná teplota je 8,3 °C. Priemerný  úhrn zrážok  je 714 mm za rok, 405 mm počas vegetačného obdobia.
V obci  Očová  sa  vytvorila a zachovala  rázovitá kultúra a folklór s dlhoročnými tradíciami. Pri návšteve  PD  si  môžete   pozrieť  pamätnú   izbu  Mateja  Bela  Funtíka (rodák 1684 - 1749) aj múzeum histórie a tradícií obce.
               Počet pracovníkov. Družstvo poskytuje  prácu  pre 250 členov a   zamestnancov družstva.     Okrem   toho    zabezpečuje   pre  nich   sociálne a vzdelávacie programy. Oprávneným osobám,  na  ktorých  pôde  a   majetku   hospodári,    vypláca   nájom  za  pôdu  a  v prípade pozitívneho hospodárskeho výsledku aj dividendy.
Družstvo    sa  angažuje    aj     pri     organizovaní    podujatí   presahujúcich     rámec    družstva   a   regiónu.       V   roku   1996      boli    v   Očovej       zorganizované 1. Majstrovstvá  Slovenskej  republiky   v orbe. Od  roku   1995   každoročne v    máji   organizuje     družstvo     celoslovenský  Deň poľa  s predvádzaním strojov na zber  krmovín.
Družstvo  má  na  vykonávanie poľnohospodárskych  prác vlastnú       mechanizáciu,        ktorej        slúžia     moderné    opravárenské   dielne a garážovacie priestory.
Pre    väčšinu          hospodárskych          zvierat     družstvo   zabezpečuje výrobu      kŕmnych     zmesí    vo    vlastnej     miešárni       krmív.    Poľnohospodárske  družstvo    Očová   urobí  všetko  pre udržanie prosperity   a dobrého mena aj    v budúcich rokoch.

Hodnota

                   Základných prostriedkov                                                 Majetku