Rastlinná výroba

Výroba obilia v rokoch 1952-1998
Z  výmery  poľnohospodárskej  pôdy   4 576  ha  je 2 003 ha ornej   pôdy   a  2 573  ha   trvalých  trávnych porastov.
Na   ornej    pôde   majú    hlavné      zastúpenie  obilniny  (pšenica,  raž, jarný a ozimný  jačmeň, ovos),   ozimná     repka,     kŕmne   strukoviny,   zemiaky a krmoviny (hlavne silážna  kukurica,  lucerna   a   ďatelina).     Hlavnými      tržnými  plodinami     v   rastlinnej výrobe    sú      osivá  obilnín, strukovín, ďateliny a semeno ozimnej repky.

Dosiahnuté hektárové úrody

Obilie

Zemiaky

 

Živočíšna výroba

V  živočíšnej     výrobe sa  družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu, chov ošípaných a chov oviec.
Stavy    hovädzieho   dobytka  sa   pohybujú    na    úrovni 1 900 kusov, z  toho  900  kusov  kráv. Dobytok  je  prevažne   holsteinského  plemena. Od   kráv  okrem  vysokej   produkcie   mlieka  získavame  aj    špičkové   embryá   na   urýchlenie   a  skvalitnenie    reprodukčného    procesu. Na   výstave   Agrokomplex    Nitra    v roku   1998   sa   naš dojnica v kategórii  holsteinského dobytka umiestnila  na 1. mieste a získala titul  šampión výstavy. V  roku   1999     získali   naše  dojnice  v  tej   istej  kategórií  titul  šampión výstavy  aj ocenenie  za najlepšíe vemeno, a tiež II. a III. miesto.
Ošípaných   chováme  cca 6 500 ks a oviec 1 600 ks. Ročne   družstvo  odpredá 6 miliónov litrov mlieka a 900 ton bravčového mäsa.

Trhová produkcia jatočného mäsa

 

Stavy hospodárskych zvierat

 

                           Hovädzí dobytok

                                     Ovce

                                    Ošípané

  

             Trhová produkcia mlieka v litroch                         Ročná dojivosť na kravu v litroch